tujci in kadrovsko svetovanje

Zaposlovanje tujcev s pomočjo kadrovskega svetovanja

Zaposlovanje tujcev je aktualna tema za 45 % podjetij v Sloveniji. Veliko podjetij v Sloveniji se sooča z neuspešnim iskanjem kadra. Če želite izvedeti, na kakšne načine lahko zaposlite tuje kadre v vašem podjetju v Sloveniji, smo za vas pripravili poučen članek. Če se zaposlovanja tujih državljanov lotevate prvič, bi bilo mogoče pametno razmisliti o pomoči svetovanja izkušenih kadrovnikov.

Tujih državljanov, ki imajo prost dostop do trga dela in so tako izenačeni s slovenskimi državljani, ki jih lahko neposredno zaposlite v svojem podjetju, je zanemarljivo malo. Za večino tujih delavcev morajo delodajalci pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Za državljane Bosne in Hercegovine ter Srbije morajo pridobiti delovno dovoljenje. Pridobitev modre karte EU je možna tudi za visokokvalificirane tuje delavce, vendar so najbolj iskani kadri v Sloveniji deficitarni poklici.

Zaradi vse večjih migracij se s kadrovsko stisko soočajo tudi delodajalci v Sloveniji. Zato postaja zaposlovanje tujcev vse bolj pomembno. 

Za zaposlovanje tujcev je potrebno soglasje Zavoda za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje ocenjuje, da je v Sloveniji več kot 11 % delovno aktivnih tujih državljanov. S povečanjem zaposlovanja tujcev se povečujejo tudi inšpekcijski nadzori podjetij. Inšpektorji pazijo na pravilno urejenost dokumentacije v skladu z zakonodajo. Če ugotovijo kršitve, lahko naložijo tudi visoke globe. V nekaterih primerih lahko izrečejo prepoved začasne zaposlitve tujcev v podjetju, ki je storilo prekršek. Zato je pomembno, da kot delodajalec, ki potrebuje tujo delovno silo v podjetju, veste, kam se lahko obrnete po strokovno pomoč pri svetovanju na tem področju ali pri pripravi dokumentacije oziroma vodenju celotnega procesa. Pri teh zagatah vam lahko uspešno pomaga kadrovsko svetovanje.

Aktivno poslovanje podjetja – osnovni pogoj pri zaposlovanju tujcev

Delodajalec, katerega cilj je zaposliti tuje kadre, mora najprej izpolnjevati osnovni pogoj. Dokazati morajo aktivno poslovanje podjetja. To lahko stori na enega od treh načinov:

  • Podjetje zaposluje vsaj enega državljana EU ali državljana druge države izven EU, ki pa ima status stalnega prebivališča v Sloveniji. Ta oseba mora biti zaposlena za polni delovni čas najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge za tuje osebje.
  • Izkazovanje prihodkov podjetja najmanj 10.000 EUR vsak mesec neprekinjeno zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge
  • Za podjetja, ki niso bila registrirana 6 mesecev, je možnost aktivnega poslovanja tudi njihova naložba v višini najmanj 50.000 € v dejavnost, v kateri bo tujec opravljal delo.
čiščenje oken
S svetovanjem izkušenih kadrovnikov tujci lažje najdejo delo, kot je npr. storitev čiščenja oken.

Seveda pa morajo biti poleg vseh teh pogojev izpolnjeni še nekateri drugi. Te pogoje lahko obravnavate v sklopu kadrovskega svetovanja in jih opredelite posebej za vaše potrebe.

Zaposlovanje tujcev in slovenskih državljanov

Zaposlovanje tujcev podrobneje urejajo:

  • Zakon o tujcih,
  • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT),
  • druge politike in
  • predpisi.

Postopki in zaposlitvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, se razlikujejo glede na državljanstvo tujca. Poleg državljanov Evropske unije imajo prost dostop do trga dela tudi državljani Švice in EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Poleg teh imajo lahko prost dostop do trga dela tudi drugi tujci, ki prebivajo v Sloveniji. Dovoljenje za prebivanje imajo lahko zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, dovoljenje za stalno prebivanje ipd. To pomeni, da so omenjeni državljani delovno enakopravni slovenskim državljanom.

Tujci, ki nimajo prostega dostopa do trga dela, morajo za delo v Sloveniji pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo oziroma ustrezno soglasje.

Pravni okvir zaposlovanja tujcev v Sloveniji

Krovni zakon, ki se ukvarja z zaposlovanjem tujcev v Sloveniji, je Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Ta opredeljuje pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela. Poleg tega pa morajo slovenski delodajalci ob zaposlovanju tuje delovne sile upoštevati tudi Zakon o tujcih, ki določa določajo pogoji in načini vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji. 

Za delodajalca, ki se prvič srečuje z zaposlovanjem tuje delovne sile, je proces zaposlovanja tujca lahko velik izziv. Tudi podjetja, ki imajo sicer že s tem izkušnje, lahko naletijo na novo situacijo, ki zahteva podrobnejše poznavanje zakonodaje ali pa drug način reševanja zapletov. V takih primerih vam priporočamo pomoč pravnega svetovanja. Specializirani pravniki, ki se ukvarjajo predvsem z zaposlovanjem tujcev, vam bodo znali pomagati na vsakem koraku procesa in vam svetovali s preverjenimi rešitvami, ki prinašajo najboljše rezultate in zadovoljstvo vseh vpletenih. 

Kako pritegniti in zadržati delavce iz tujine?

Pravno svetovanje ob zaposlovanju tuje delovne sile

Slovenija je zaradi gospodarske rasti in ugodnih življenjskih razmer v zadnjih letih vse bolj privlačna destinacija za tujce. Odločitev za selitev v Slovenijo je lahko osebna ali poslovna. V obeh primerih je ključnega pomena, da je bivanje tujca v Sloveniji zakonito.

Slovenija je privlačna predvsem za državljane tretjih držav, ki želijo delati v Sloveniji. Državljani tretjih držav morajo pred vstopom v Slovenijo pridobiti dovoljenje. Ker je prvo dovoljenje za prebivanje (bodisi dovoljenje za začasno prebivanje ali enkratno dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje) izdano z veljavnostjo do enega leta, je bistveno, da tujec pred iztekom zaprosi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje. 

pravno svetovanje
Pravno svetovanje podjetnikom nudi celovito obravnavo pri zaposlovanju tujcev.

Tujec, ki prebiva v Sloveniji, ima pod določenimi pogoji tudi pravico do združitve družine. Pravni svetovalci vam lahko nudijo pravno pomoč pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje družinskih članov zaposlenih tujcev.

S svojimi bogatimi izkušnjami tako pravni svetovalci svetujejo podjetnikom, ki želijo v Sloveniji zaposliti tuje državljane. Pri zaposlovanju tujcev mora delodajalec izpolnjevati vrsto meril, ki jih določa zakonodaja s področja prava tujcev. Pravno svetovanje podjetnikom nudi celovito obravnavo pri zaposlovanju tujcev. Preučuje konkretne možnosti za zaposlitev določenega posameznega delavca in pri tem pravniki sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje. Zaprosijo za izdajo dovoljenja za prebivanje in podaljšanje izdanih dovoljenj za prebivanje. Svoje stranke zastopajo tudi pred upravnimi organi, v upravnih sporih itd.

Nudijo popolno pravno podporo pri registraciji podjetja, pridobitvi ustreznega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, pridobitvi ustreznih soglasij itd.

Članki iz iste kategorije: